روش های پرداخت

روش پرداخت اول انتقال وجه به شماره حساب زیر نزد بانک ملت به نام پیمان مغفرت میباشد.

شماره حساب بانک ملت
۴۱۴۴۹۷۸۷۱۸

روش پرداخت دوم انتقال وجه به شماره کارت زیر نزد بانک ملت به نام پیمان مغفرت میباشد.
شماره کارت بانک ملت
6104-3389-2946-5454

بانک سینا
 ۶۳۹۳-۴۶۱۰-۵۳۲۷-۱۰۱۷

روش پرداخت سوم انتقال وجه به شماره حساب شبای زیر نزد بانک ملت به نام پیمان مغفرت میباشد.
شماره حساب شبا
IR70120010000004144978718
IR70-0120-0100-0000-4144-9787-18

روش پرداخت چهارم پرداخت بصورت آنلاین میباشد که بصورت کاملا" امن در بستر شاپرک انجام میشود.