شماره حساب های فروشگاه الکتروتعاون

شماره کارت بانک سینا
۶۳۹۳-۴۶۱۰-۵۳۲۷-۱۰۱۷

شماره حساب بانک ملت
۴۱۴۴۹۷۸۷۱۸

شماره کارت بانک ملت
6104-3389-2946-5454

شماره حساب شبا
IR70120010000004144978718
IR70-0120-0100-0000-4144-9787-18

همه حساب ها به نام پیمان مغفرت میباشند.